2024

Netherlands

Contents of 3:

Voor een federaal Europa, dat handelt en beschermt

DE DRINGENDE NOODZAAK OM DE HUIDIGE VERDRAGEN TE HERVORMEN

EUROPESE VERKIEZINGEN 2024 | Belofte voor kandidaten voor het Europees Parlement

Deze Europese verkiezingen zijn van buitengewoon belang voor de Europese Unie en haar burgers. Het gaat om de richting die moet worden gegeven aan het eenwordingsproces, en daarmee aan onze toekomst.

De meeste Europese regeringen en alle democratische politieke krachten zijn het erover eens dat we dringend in staat moeten zijn om op Europees niveau op een doeltreffende manier verenigd op te treden: tegen de terugkeer van de imperiale machten, om invloed te kunnen uitoefenen en uit te oefenen op de internationale arena en om onze eigen veiligheid te garanderen, om de uitdagingen van klimaatverandering, oorlogen, het concurrentievermogen van onze economie, financiële instabiliteit en massale migratiestromen het hoofd te bieden.

Tegelijkertijd zijn er, om deze capaciteit op te bouwen om effectief op te treden op Europees niveau, een aantal cruciale hervormingen van de Europese Unie nodig: met betrekking tot het besluitvormingssysteem, de begroting, de bevoegdheden, de bevoegdheden van het Europees Parlement, de rol en de opleiding van de Europese Commissie, ook om de huidige onevenwichtigheid ten gunste van intergouvernementele instanties die niet toestaan dat het gemeenschappelijk belang naar voren komt, te herstellen. De kwaliteitssprong in het Europese beleid, de verdediging van onze vrijheid en de rechtsstaat, de kracht van onze democratie hangt af van deze herziening van het huidige Europese politiek-institutionele systeem.

In aansluiting op de Conferentie over de toekomst van Europa (waar de vertegenwoordigers van de burgers, in overleg met de vertegenwoordigers van de Europese en nationale instellingen, een reeks verbeteringen en hervormingen hadden vastgesteld die nodig zijn om Europa slagvaardiger en democratischer te maken), heeft het aftredende Europees Parlement op 22 november een verslag goedgekeurd over de hervorming van de Verdragen, dat nu in handen is van de regeringen - die met een gewone meerderheid in de Europese Raad moeten besluiten om het proces van de Conventie voor hervormingen, zoals voorzien in de Verdragen, op gang te brengen. Dit is het enige concrete en doeltreffende voorstel waarmee al die Europese instrumenten kunnen worden gecreëerd die de regeringen zelf beweren, maar vervolgens weigeren te bouwen. Een voorstel dat door de nieuwe uitbreiding des te krachtiger wordt, omdat er in Europa unanieme overeenstemming bestaat over de noodzaak om de uitbreiding en de institutionele en politieke verdieping parallel te laten verlopen.

In dit kader zal het volgende Europees Parlement de fakkel van de aftredende Vergadering moeten overnemen en zich ertoe moeten verbinden de eis van een Conventie als instrument om het debat over de hervorming van de Verdragen te openen, levend te houden.

Als kandidaat voor het Europees Parlement verklaar ik daarom dat ik een groot voorstander ben van

  • de noodzaak om de Europese Unie te voorzien van de bevoegdheden, autonome middelen en adequate bevoegdheden (te beginnen met de begrotingsbevoegdheid) om het gemeenschappelijk beleid uit te voeren dat nodig is om de veiligheid, de rechtsstaat en de sociale duurzaamheid van de onontkoombare groene en digitale transitie te verdedigen en de Europese burgers een toekomst van vooruitgang te garanderen
  • het overwinnen van unanimiteit en vetorecht door uitbreiding van de gewone wetgevingsprocedure (wat een versterking van het Europees Parlement en de Europese Commissie impliceert)
  • de noodzaak om dit te doen door een Conventie te openen in aansluiting op de oproep van het aftredende Europees Parlement om de Verdragen te hervormen.

Ik verklaar ook dat ik, als ik word gekozen, deel wil uitmaken van de Spinelli-groep, die in de vorige zittingsperiode het politieke debat over de opbouw van een slagvaardiger en democratischer Europa en de uitwerking van de voorstellen voor de hervorming van de Verdragen heeft geanimeerd.

Plaats, datum en ondertekening

Candidates supporting the pledge

The European federalists' campaign in Netherlands during EE2024

crossarrow-up