2024

Sweden

Contents of :

Uttalande för kandidater till Europaparlamentet

Det är dags att skapa ett Europas förenta stater

DET BRÅDSKANDE BEHOVET AV ATT REFORMERA DE NUVARANDE FÖRDRAGEN

Detta val till Europaparlamentet kommer att få en utomordentlig betydelse för Europeiska unionen och dess medborgare. Det som står på spel är den riktning som ska ges åt enandeprocessen, och därmed vår framtid.

De flesta europeiska regeringar och alla demokratiska politiska krafter är överens om att vi snarast måste bli kapabla att agera enat på europeisk nivå på ett effektivt sätt: mot imperialistiska makters återkomst, för att kunna vara inflytelserika och påverka den internationella arenan och garantera vår egen säkerhet, för att möta utmaningarna med klimatförändringar, krig, vår ekonomis konkurrenskraft, finansiell instabilitet och massiva migrationsströmmar.

För att bygga upp denna förmåga att agera effektivt på EU-nivå krävs samtidigt vissa avgörande reformer av Europeiska unionen: när det gäller beslutssystemet, budgeten, befogenheterna, Europaparlamentets befogenheter, Europeiska kommissionens roll och utbildning, och även för att rätta till den nuvarande obalansen till förmån för mellanstatliga instanser som inte låter det gemensamma intresset komma fram. Kvalitetssprånget i den europeiska politiken, försvaret av vår frihet och rättsstatsprincipen, styrkan i vår demokrati är beroende av denna översyn av det nuvarande europeiska politisk-institutionella systemet.

Det avgående Europaparlamentet godkände den 22 november, i kontinuitet med konferensen om Europas framtid (där företrädarna för medborgarna, i samförstånd med företrädarna för de europeiska och nationella institutionerna, hade identifierat en rad förbättringar och reformer som behövs för att göra Europa mer handlingskraftigt och demokratiskt), ett betänkande om reformen av fördragen, som nu ligger i händerna på regeringarna - som med enkel majoritet i Europeiska rådet bör besluta att inleda processen med det konvent som föreskrivs i fördragen för reformer. Detta är det enda konkreta och effektiva förslag som kan skapa alla de europeiska instrument som regeringarna själva hävdar, men sedan vägrar att bygga. Ett förslag som den nya utvidgningen gör ännu mer övertygande, med tanke på att det finns en enhällig överenskommelse i Europa om behovet av att gå vidare parallellt med utvidgningen och den institutionella och politiska fördjupningen.

Inom denna ram måste nästa Europaparlament ta upp stafettpinnen från den avgående församlingen och förbinda sig att hålla liv i kravet på ett konvent som ett sätt att öppna debatten om reformen av fördragen.

Som kandidat till Europaparlamentet förklarar jag att jag helhjärtat stöder :

1) Behovet av att förse Europeiska unionen med befogenheter, autonoma resurser och tillräckliga befogenheter (till att börja med budgetbefogenheter) för att genomföra den gemensamma politik som krävs för att försvara säkerheten, rättsstatsprincipen, den sociala hållbarheten i den oundvikliga gröna och digitala omställningen och garantera en framtid av framsteg för de europeiska medborgarna;

2) Övervinnandet av enhällighet och vetorätt genom utvidgningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet (vilket innebär en förstärkning av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen);

3) nödvändigheten av att detta görs genom att öppna ett konvent i linje med vad det avgående Europaparlamentet krävde för att reformera fördragen.

 

Jag förklarar att jag, om jag blir vald, kommer att ingå i Spinelli-gruppen,

som under den avgående mandatperioden ledde den politiska debatten om byggandet av ett mer kapabelt och mer demokratiskt Europa och arbetet med att utarbeta förslagen till en reform av fördragen.

UNDERTECKNA DEKLARATIONEN HÄR

THOSE CANDIDATES SUPPORTED THE PLEDGE

THE PLEDGE

DOWNLOAD IN PDF HERE

SIGN THE PLEDGE HERE

crossarrow-up